Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

Riaditeľka Materskej školy po dohode so zriaďovateľom Obcou Odorín a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaním ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje termín  podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023.

 

Termín podávania žiadosti :  od 02. mája do 13. mája 2022.

Čas :  od 08.00 hod. do 16.00 hod.

Miesto podávania žiadosti: Materská škola Odorín, Odorín 65.

Spôsob podávania žiadostí:

  • osobné doručenie žiadosti v uvedenom termíne,
  • emailom na adresu:  msodorin65@gmail.com,
  • poštou.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke školy doručiť písomnú žiadosť podpísanú obidvoma rodičmi. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy. Spravidla sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek  troch rokov, výnimočne je možné prijať aj dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo vek 3 rokov, pokiaľ je voľná kapacita MŠ.

Prednostne sa budú prijímať deti, ktoré :

  • k 31.8.2022 dovŕšia vek 5 rokov,  pre ktoré v školskom roku 2022/2023 bude plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • v školskom roku 2022/2023 budú pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní
  • Okrem vyššie uvedenej zákonnej podmienky budú do našej materskej školy uprednostnené deti:
  • ktorých súrodenci navštevujú a budú navštevovať materskú školu v školskom roku 2022/2023,
  • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov, ale zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do 31.8.2022.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do  materskej školy bude zákonným zástupcom  doručené najneskôr do 30. júna 2022.

Konzultácie a bližšie informácie Vám budú poskytnuté  na tel. č. 053/4421802, resp. emailom:  msodorin65@gmail.com.

 

Dôležité upozornenie:

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti  vyžaduje podpis oboch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa. Rodičia/zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden  a rozhodnutie sa doručí iba jednému rodičovi/zákonnému zástupcovi, ak pospíšu písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti  priamo riaditeľke školy.