Choď na obsah Choď na menu
 


POKYNY MŠ ODORÍN 9/2020

POKYNY

upravujúce podmienky výchovy a vzdelávania Materskej školy Odorín 65

( počas trvania mimoriadnej situácie spojenej s ochorením COVID 19)

 

Úvod

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako" UVZ SR") a predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácií. V prípade ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ") organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami.

Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach - zelenej, oranžovej a červenej.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID-19.

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na ochorenie COVID- 19.

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagógom. Výstražný systém je stavaný na každú školu individuálne.

Pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach:

■     prevádzky a vnútorného režimu materskej školy na školský rok 2020/2021,

■     podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

 

•        Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania. Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

•        V prípade možností zriadi ranný filter pri vstupe do materskej školy.

•        V prípade podozrenia na ochorenie COVID - 19 v materskej škole bezodkladne rieši vzniknutú situáciu podľa usmernenia tohto materiálu, časti Oranžová fáza.

Zelená fáza

Zákonný zástupca

•        Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy - nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.

•        Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

•        Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke priamo v  triede.

•        Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie , pripravené v šatni.

•        Po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

•        V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku školy.

•        Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

•        V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo areálu MŠ.

•        Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

•         Rodičia i deti si dezinfikujú ruky vo vstupnej šatni. Dieťa si ide ihneď umyť ruky, po prebratí učiteľkou, do umývarky.

•         Používajú sa papierové obrúsky na sušenie rúk.

•         Učiteľky materskej školy zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

•         Zvýšená pozornosť sa venuje rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Dbáme na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy sa obmedzuje na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné vyhlásenie,  alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.

Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.

Rodič sleduje všetky pokyny, vyvesené v šatňových priestoroch, prísne ich dodržiava.

Deťom sa bude merať teplota bude pri podozrení, priebežne počas dňa.

Ranný filter prebieha ako bežne, učiteľka sleduje akútne príznaky akéhokoľvek ochorenia . Prijíma len zdravé deti! Pri podozrení, volá rodičovi, ktorý následne informuje svojho pediatra, ktorý po prehliadke dieťaťa, vydá potvrdenie o povolení vstupu dieťaťa do kolektívu v MŠ.

V miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

 

Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.

 

Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.

 

Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.

 

Stravovanie

•        Pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si samé jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.

Odpočinok detí

•        Odpočinok detí prebieha obvyklým spôsobom. Výmena posteľnej bielizne  -  1 x za 2  týždne bežným spôsobom.

Pri podozrení na ochorenie COVID-19

•        Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

•        Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

•        Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID - 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

•        V prípade podozrivého dieťaťa alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy.

Oranžová fáza

Základné odporúčania

Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého dieťaťa na ochorenie COVID-19 alebo podozrivého pracovníka, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníctva. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť materskú školu na pripadnú červenú fázu. Odporúča sa preto mobilizácia skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení.

Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa:

Podozrivé dieťa nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty1 dieťaťa (napr. spolužiaci v triede).

Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je :

•        negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatné deti prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom

•        ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych detí, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo pracovníkom školy.

•        materská škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

Červená fáza

Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi, nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR.

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platia nasledovné:

V prípade potvrdeného dieťaťa:

•        ak s ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac detí, odporúčame prerušiť vyučovanie v triedach detí s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienik,

•        ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár všeobecnej starostlivosti,

•        po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy.

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 nad rámec opatrení predchádzajúcich fáz:

•       Obmedzenie vstupu sprevádzajúcich osôb do priestorov materskej školy na nevyhnutný čas, a to max. 10 min.

•       Dieťa sa odovzdáva pri vstupe do triedy. Ak je dieťa staršie, neplače, rodič sa rozlúči pri dverách šatne , skontroluje, či učiteľka registruje ich príchod  a odchádza preč.

•       Ak je dieťa maličké, alebo plače, prezlieka rodič dieťa, čo najrýchlejšiemax 10 minút. Odovzdá dieťa učiteľke do triedy.

•       Učiteľka nosí rúško, ak potrebuje komunikovať s rodičom. V triede , ak je s deťmi, je to len na jej rozhodnutí.

•       Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.

•        Mimo priestorov vlastnej triedy v interiéri nutnosť nasadiť rúška aj deťom (červená fáza).

Odpočinok detí

• Zabezpečiť čo najväčšiu vzdialenosť medzi okrajmi lôžok detí vzhľadom na počet detí navštevujúcich danú triedu počas červenej fázy.

Preberanie dieťaťa v červenej fáze:

• Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou; škola si zabezpečí

organizáciu pohybu osôb pred svojimi priestormi.

•         Dieťa i sprevádzajúca osoba prichádza do materskej školy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi

hygienicko - epidemiologickými nariadeniami.

 

Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021

 

Počas obdobia sa nad rámec zelenej fázy odporúča:

•        Oblasť Zdravie a pohyb/ Zdravotné cvičenia / sa realizuje v exteriéri.

•        Telocvičňa sa  nevyužíva.

•        Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.

•        Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa deti, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.

•        Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

•        Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť..