Choď na obsah Choď na menu
 


                                                         

obr.png

    Materská škola v Odoríne je umiestnená v centre obce v príjemnom tichom prostredí. V blízkosti MŠ sa nachádza kostol, park, futbalové ihrisko, potok, ktoré dotvárajú zónu kultúrneho, rekreačného a oddychového vyžitia. Obec je malá, s počtom  950 obyvateľov.

    Budova bola daná do užívania v januári v roku 1976. MŠ je 2 triedna a je súčasťou budovy ZŠ pre 1 – 4 ročník. Zariadenie navštevuje 28 detí s celodennou prevádzkou   od 6,30 do 16,00 hod. Veková hranica sa pohybuje od 3 do 6 rokov. 

     Počet všetkých zamestnancov v MŠ je 9. Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 4 kvalifikované učiteľky predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou. Prevádzkoví zamestnanci zabezpečujú prevádzku aj v ZŠ. Všetci zamestnanci našej materskej školy majú svoju prácu radi a vládne nám pozitívna pracovná klíma.

    Výchovno-vzdelávací proces sa  uskutočňuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v Materských školách , podľa ktorého je vypracovaný ŠkVP – Zvedavá lienka.

     Spolupráca s rodičmi a inštitúciami je na primeranej úrovni, kladne hodnotíme spoluprácu so ZŠ. Obec Odorín ako náš zriaďovateľ je nápomocná pri zveľaďovaní interiérov a exteriérov školy.

    Školu obklopuje bohatá zeleň (ihličnaté stromy, kríky). V exteriéri školy sa nachádza - multifunkčné ihrisko, altánok, lanový vysunutý most, multifunkčná zostava so šmýkľavkou, skúter, kolotoč, dvojmiestne húpadlo,  pieskovisko, skákacia škôlka, lavičky, ktoré deti využívajú pri svojich hrách a pohybových aktivitách, ktoré podporujú ich telesné a duševné zdravie.