Choď na obsah Choď na menu
 


Dodatok Prevádzkového poriadku

Dodatok Prevádzkového poriadku

 Materskej školy  Odorín 65

 v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zriaďovateľ:  Obec Odorín

 

Dňa:  1.6.2020

 

 

 

Pečiatka , podpis prevádzkovateľa

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku materskej školy

 

Dodatok prevádzkového poriadku MŠ Odorín 65 sa vydáva v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 a Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky č. SOPZŠČ/4317/94825/2020 k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa §24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/12033:1-A2110.

 

Prevádzka materskej školy bude obnovená od 1.6. 2020

 

v čase od 7:00 hod.  do 15:30 hod.

 

Harmonogram príchodu detí do MŠ podľa skupín

Mladšia + staršia vek. skupina                            15                                                             Bc. Ivana Karchňáková

                                                                                                                                              Zuzana Zupková

                                                                                                                                              Bc. Lucia Straková

 • V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

 • Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

 

 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti sa organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho.

 • Deti sa vzdelávajú a hrajú v menších oddelených skupinkách bez ohľadu na vekové zloženie skupiny detí.

 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

 • Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny.

 • Dobrovoľná účasť detí v materskej škole, resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.

 • Zvýšená pozornosť bude venovaná rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov - osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku.

 • Dôraz kladieme na emocionálnu stabilizáciu detí a podporu obnovenia a posilňovania sociálnych vzťahov.

 • Deti nemajú povolené nosiť si do zariadenia vlastné hračky a iné materiály alebo pomôcky z domáceho prostredia.

 

Odpočinok detí

 • Zabezpečí sa minimálne 1m vzdialenosť medzi ležadlami na spanie pre deti, pričom sa dočasne využije herňa+spálňa staršej vekovej skupiny na fixné rozloženie ležadiel počas obedného odpočinku.

 • Výmena posteľnej bielizne bude  1x do týždňa bežným spôsobom.

 

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 • Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky  materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.

 • Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2)

 • Rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľkou materskej školy.

 

Ranný filter

Zamestnanec materskej školy  ( riaditeľka MŠ, príp. uč rannej zmeny ) zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb.

 • Pri príchode do zariadenia – na vstupe – bezkontaktným teplomerom zamestnanec MŠ zmeria teplotu každého dieťaťa aj zamestnancov MŠ a dohliadne na dezinfekciu rúk.

 • Ak bude nameraná zvýšená teplota nad 37,2 °C u dieťaťa a nad 37,5 °C u zamestnancov, prípadne budú  ďalšie prejavy respiračného ochorenia - kašeľ, sekrécia z nosa -dieťaťu nebude umožnený vstup do zariadenia.

 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom (pod dohľadom učiteľka rannej zmeny), ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami - tekutým mydlom a teplou vodou a utrie jednorazovou papierovou utierkou.

 

Hygienický režim v MŠ

 • Poverený člen personálu ( riaditeľka MŠ ) je povinný pravidelne sledovať zdravotný stav detí a zamestnancov, zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia.

 •  V prípade, ak sa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú dieťa v izolačnej miestnosti, kontaktujú rodičov a odovzdajú jej dieťa pred vstupom do zariadenia. Po zistení príznakov je rodič povinný nechať dieťa doma najmenej 48h. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí (sekrécia, kašeľ) je rodič povinný telefonicky kontaktovať príslušného lekára praktickej starostlivosti o deti a dorast, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

 • V každej dennej miestnosti a spálni zamestnanci zabezpečia pravidelné vetranie.

 • Zamestnanci zariadenia sa počas prevádzky v interiéri a exteriéri zariadenia pohybujú s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka) dobrovoľne, ale v kontakte s inou osobou (napr. osoba sprevádzajúca dieťa) komunikujú povinne s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); toto opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré nemusia mať prekrytú tvár.

 • Zubné kefky a zubné pasty sa nepoužívajú.

 • Používajú sa jednorazové papierové utierky a tekuté mydlo v dávkovači.

 • Ďalej sa používajú dezinfekčné prostriedky tak, aby boli vhodné na ruky, na kontaktné plochy, na podlahy, záchody atď. (podľa etikety a návodu na použitie).

 • Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby, rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov.

 • Priestory MŠ a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéry sa dezinfikujú dvakrát denne, alebo podľa potreby.

 

 

Stravovanie

 • Stravovanie bude zabezpečené štandardným spôsobom, so zvýšenou mierou na dodržiavanie bežných hygienických pravidiel.

 • Pred podávaním stravy si každé dieťa a zamestnanec dôkladne umyje ruky.

 • Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do 3 hodín od jeho prípravy.

 • Stravovanie v školskej jedálni je zabezpečené podľa harmonogramu:

Desiata – 8:45 - 9:00

Obed – 11:15 - 11:45

Olovrant – 14:30 - 14:45

 • Stravu vydáva personál spolu s čistým baleným príborom, rozdávanie stravy zabezpečujú pedagogický zamestnanci.

 

 

Personálne zabezpečenie prevádzky materskej školy

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19.

 

Ostatné činnosti v materskej škole (stravovanie, upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19.

 

V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.

 

Pokiaľ pedagogický alebo nepedagogický zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, alebo je niektorý príslušník rodiny v karanténe, je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi.

 

K rizikovým skupinám patria:

Tehotné ženy

Osoby staršie ako 60 rokov

Osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom).

 

 

Sprevádzajúce osoby

 

Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ - dodržiavajú minimálnu vzájomnú vzdialenosť medzi osobami, v prípade ich zvýšenej koncentrácie pred zariadením, dodržiavajú vzájomný odstup minimálne 2 metre, všetky osoby (okrem detí) sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka).

 • Do priestorov školy je zakázané vstupovať cudzím osobám.

 • Vstupovať s dieťaťom do šatne zariadenia je možné iba jednej sprevádzajúcej osobe.

 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy nesmie presiahnuť 10 minút.

 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.

 • Organizáciu pohybu osôb pred vnútornými priestormi a vo vonkajších priestoroch zabezpečí riaditeľka MŠ.

 • Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekčný prostriedok, ktorým si všetky osoby vstupujúce do budovy vykonajú dezinfekciu rúk.

 

Do MŠ budú prednostne prijímané deti rodičov, ktorí pracujú v prvej línií (najmä zdravotnícky personál, zamestnanci v sociálnych službách, vojaci, policajti, hasiči, predavači, vodiči).

 

V prípade, ak dieťa alebo s ním v spoločnej domácnosti žijúca osoba patrí do rizikovej skupiny (napr. žije v jednej domácnosti so starým rodičom), je na zodpovednosti rodičov, aby zvážili tieto rizikové faktory a rozhodli, či dieťa bude toto zariadenie navštevovať.

 

V záujme zachovania bezpečnej vzdialenosti detí je možné dočasne obmedziť dochádzku deťom, ktorých rodičia sú na rodičovskej dovolenke, poskytujú súčasne starostlivosť dieťaťu s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo sú dlhodobo nezamestnaní.

 

 

Tento prevádzkový poriadok upravuje iba tie opatrenia, ktoré sú nad rámec bežného chodu materskej školy.

Dodatok prevádzkového poriadku majú rodičia k nahliadnutiu v šatňových priestoroch a na webovom sídle MŠ.

 

 

 

 

 

 

V  Odoríne  dňa 1.6.2020                                                                     riaditeľka školy

                                                                                                            Bc. Lucia Straková