Choď na obsah Choď na menu
 


Cesta k úspešnému zaškoleniu

 

Všeobecný vedomostný rozhľad:

- informácie o sebe /meno, vek, bydlisko,mesto/,

- informácie o rodine /mená rodičov, zamestnanie, mená súrodencov/,

- orientácia miestom a časom /aký je deň, časť dňa - ráno, obed, večer, ročné obdobie/,

- recitovanie básne, prípadne spievanie piesne, riekanky/.

Základné matematické predstavy:

- vymenovať číselný rad od 0 do 10 /20/,

- vymenovať zostupný číselný rad od 10 po 0,

priradiť správne pojem čísla k množstvu /určiť počet/,

- porozumenie pojmom - menej, najviac - najmenej, rovnako.

Reč a fonenatické uvedomovanie:

- správna výslovnosť všetkých hlások, foném,

- určiť prvú hlásku v slove,

- určiť danú hlásku v slove /napr. Je v slove pirát hláska R?, Počuješ v slove basketbal hlásku L?/,

- vyhláskovať meno /K-A-T-K-A/, slabikovanie slov /KAT-KA/,

- vymyslieť slovo na požadovanú hlásku, slabiku /vymysli slovo začínajúce na P, PA, M ,ME/.

Pravo ľavá orientácia:

- pravo - ľavá orientácia na telesnej schéme /určiť pravú ruku správne, ľavé oko, prípadne pravou rukou ľavé ucho, ľavou rukou ukáž ľavé koleno/,

- pravo - ľavá orientácia v priestore /ukáž pravý horný roh papiera, ľavý dolný roh, polož lyžicu napravo od noža...hravou formou/,

- určiť smer hore-dole, nad - pod, pred - za, povedz, čo je napravo, naľavo.

Grafomotorika:

- kresba postavy s detailným prevedením,

- správne držanie ceruzy,

- cvičenie podľa predlôh pre predškolákov /vlnky, šikmé čiary, rovné čiary, lastovičky/,

- skúšať prvý nácvik obkreslenia tvarov, písmen.

Sociálna, emocionálna a vôľová pripravenosť:

- schopnosť dostatočne sa na prácu sústrediť /cca  -15 - 20 min./,

- schopnosť prácu dokončiť,

- pochopiť inštrukciu a podľa nej postupovať /nepýtať sa dodatočne na otázky/,

- schopnosť  samostatne pracovať,

- schopnosť odlúčiť sa od rodiča na dlhší čas,

- záujem o písmenká, číslice, čo ako funguje atď.,

- dobré zvládanie záťaže - pri neúspechu sa dieťa nevzdá, resp. je možné ho znovu  motivovať.

Vypracovali:

PaedDr. Jana Javorská, špeciálny pedagóg CPPPaP

Mgr. Barbora Palková, psychológ CPPPaP

Mgr. Gabriela Leskovjanská, PhD., psychológ CCCPaP